THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: The News คลองบางสองร้อย กับกิจกรรมคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ

คลองบางสองร้อย กับกิจกรรมคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ

E-mail Print PDF

DSC 0045

ผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี นำข้าราชการทหาร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดเก็บวัชพืชในคลองบางสองร้อย โดยจัดกิจกรรม "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ"เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...!

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 57 เวลา.๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม"คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ" ซึ่งส่วนราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรรษา 5 ธันวาคม 2557" โดยนำเครื่องมือหนักจากหน่วยทหารและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมกับแรงงานคน ในการขุดลอกดิน ตกแต่งตลิ่ง และเก็บวัชพืช ขยะ ของคลองบางสองร้อย ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม ระยะทางรวม 14 กิโลเมตร เมื่อทำแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการกักเก็บน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทั้งสองฝั่งคลองในการใช้อุปโภค และภาคการเกษตร

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวรัฐบาลมีนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการเป็น "ของขวัญประชาชน" ที่ต้องการมุ่งเน้นให้มีการบำรุงรักษาคูคลองธรรมชาติ และการชักน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ตลอดจนสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ทุกภาคส่วนถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เพื่อจะร่วมกันดูแลรักษาแล้วยังสมารถนำไปใช้ประโยชน์ไว้ในโอกาสต่อไป

********************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าว จังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0042

DSC 0043

DSC 0055

DSC 0059

DSC 0061

ความคิดเห็น