THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: The News หอการค้าต่อยอดท่องเที่ยว จ.ราชบุรี

หอการค้าต่อยอดท่องเที่ยว จ.ราชบุรี

E-mail Print PDF
 
  news1239802 209814109185462_1126893223_n
 
  นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เปิดการสัมมนาโครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและสำรวจสถานการณ์ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 ประเด็น เกี่ยวกับการทำแบบสอบถาม การสำรวจข้อมูล และเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ  SMEs ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ SMEs สถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้ง มีการบรรยายในหัวข้อ   "ทิศทางและการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ AEC ของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว" และ "การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยสู่มาตรฐานความเป็นสากล"  โดยมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม ได้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรี  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 
                                          ///////////////////////////////////////////////////
นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 

ความคิดเห็น