THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: ประกันภัย สนง.ธนานายหน้าประกันภัย1988 ต่อ พ.ร.บ. ทะเบียน ประกันภัย

ต่อ พ.ร.บ. ทะเบียน ประกันภัย

อาคาเนยประกนภย

ให้คำปรึกษา รับทำ พ.ร.บ. ประกันภัย ต่อทะเบียน โอน ย้าย นำรถตรวจสภาพ    รถจักรยานยนตร์    รถยนตร์       ประกันภัยประเภท 1,3   อุบัติเหตุหมู่ เดินทาง อัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ มะเร็ง บริการถึงที่ ดูแลถึงบ้าน  

สำนักงาน ธนานายหน้าประกันภัย1988

ได้รับการแต่งตั้งมากกกว่า 5 บริษัทประกัน โทร.032-377358, ,  084-1655639

บริการเบิกสินไหม และค่ารักษา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อาคาเนยประกนภย lmg logo     สนมนคง    

 TSI                         muangthai                  ไทยประกนชวต

 

ความแตกต่างระหว่างนายหน้าและตัวแทน
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 มาตรา 4
ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันวินาศภัย ดังนี้คือ
ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า
ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัย
กับบริษัท
นายหน้าประกันวินาศภัย หมายความว่า
ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทโดยหวัง
บำเหน็จเนื่องจากการนั้น
จากคำจำกัดความข้างต้น
สามารถแยกข้อแตกต่างระหว่างตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
ได้ดังนี้
1. นายหน้าประกันวินาศภัย
ทำงานเป็นอิสระไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือการควบคุมของ
บริษัทผู้รับประกันภัย
(Professional Broker)
แต่ตัวแทนประกันวินาศภัยจะทำงานโดยได้รับการมอบหมายจากบริษัทผู้รับประกันภัย
ให้ทำหน้าที่แทน
2. นายหน้าประกันวินาศภัย ทำงานโดยหวังบำเหน็จหรือผลประโยชน์
จากการชี้ช่อง หรือ จัดการให้ผู้ที่จะทำ
ประกันภัยเข้าทำสัญญา กับ บริษัทผู้รับประกันภัยนั้น ๆ
โดยใช้เงินทุนในการดำเนินการของ นายหน้าประกัน
วินาศภัยเอง ส่วนตัวแทนประกันวินาศภัยจะดำเนินการโดยใช้เงินทุนของบริษัทผู้รับประกันภัย
ถึง แม้ว่าการ
ดำเนินการของ ตัวแทนประกันวินาศภัยจะได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยก็ตาม
3. นายหน้าประกันวินาศภัย ทำหน้าที่ " ชี้ช่อง " หรือ " จัดการ " คำว่า
ชี้ช่อง น่าจะหมายถึงการแนะนำ หาช่อง
ทาง ให้ผู้เอาประกันภัย เข้าทำสัญญากับผู้รับประกันภัยจนสำเร็จ ส่วนคำว่า
จัดการ นั้น น่าจะหมายถึงการ
กระทำใด ๆ อันเหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้การทำสัญญาประกันภัย
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งรวมถึงการเข้า
เจรจาต่อรองเงื่อนไข หรือข้อคุ้มครองต่าง ๆ
และการตกลงจำนวนเบี้ยประกันภัย กับผู้รับประกันภัยด้วย ส่วน
ตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น ปกติมีหน้าที่
เฉพาะการชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทผู้รับประ
กันภัยเท่านั้น ไม่สีสิทธิเข้าทำสัญญาประกันภัยแทนผู้รับประกันภัย
ซึ่งเป็นตัวการแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รับ
มอบอำนาจเป็นหนังสือ จากบริษัทผู้รับประกันภัย ตามแบบที่อธิบดีกำหนดไว้
- แต่ความหมายของตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510
หมวด 5 มาตรา 49 ถึง มาตรา 64 ให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องระบุว่าเป็นตัวแทนของบริษัทผู้รับประกันภัย
บริษัทไหน แต่หากตัวแทนประกัน
วินาศภัยนั้น ๆ ต้องการเป็นตัวแทนให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากบริษัท
ผู้รับประกันภัยเดิม ที่ตัวแทนนั้น เป็นอยู่ ให้แก่นายทะเบียนพิจารณา
และออกใบอนุญาตใหม่ เพิ่มเติมให้แก่ตัว
แทน นั้น ๆ แต่ส่วนนายหน้าประกันภวินาศภัยไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าเป็นนายหน้าของบริษัทผู้รับประกันภัยใด
2. ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา
หรือ นิติบุคคล
3. ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถมีตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทประกันวินาศภัย
หรือบริษัทอื่น ๆ ก็ได้ แต่นายหน้า
ประกันวินาศภัย จะต้องไม่เป็น กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน
หรือลูกจ้างในบริษัทใด ๆ มิฉะนั้น ใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยของผู้นั้นจะสิ้นสุดลง
4. นายหน้าประกันวินาศภัย
สามารถรับเบี้ยประกันภัยและทำสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทผู้รับประกันภัย
ที่ตนกระทำการเป็นตัวแทนได้
ในเมื่อได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัทผู้รับประกันภัย นั้น ๆ
แต่ส่วน
นายหน้าประกันวินาศภัย ไม่มีสิทธิกระทำการเช่นนั้น แทนบริษัทผู้รับประกันภัยได้เลย
5. การขออนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
นายทะเบียนจัดให้มีการสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย แต่การขออนุญาติเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยกฏหมายไม่ได้กำหนดให้มีการสอบไว้
แต่ในทาง
ปฏิบัติ นายทะเบียนจะจัดให้มีการสอบความรู้เช่นเดียวกับนายหน้าประกันวินาศภัย
6. นายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องมีสำนักงานตามที่ระบุไว้ในคำขอ รับอนุญาต
จะต้องจัดทำสมุดทะเบียน
และสมุดบัญชี เกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกำหนด ส่วน
ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนของบริษัทผู้รับประกันภัย
จึงไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานและจัดทำบัญชี
เช่นเดียวกับ นายหน้าประกันภัย
- อ้างอิงและคัดลอกข้อความบางส่วนจาก หนังสือความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย
ประจำปี พ.ศ. 2528-29

 

ประโยน์ที่ได้รับจากสํานักงาน
-ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
-เจรจาต่อรองเมื่อท่านถูกเอาเปรียบ
-เเนะนําเรื่องการศึกษาต่อ
-อบรมการสอบใบอนุญาติขับขี่
-บริการเรื่องการเบิกสินไหมเเละค่ารักษา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
-ให้คําปรึกษาตลอด24ชม.ประกันภัยรถยนตร์ประเภท 1

รายละเอียดความคุ้มครอง

motor1 v2 

ประเภท 3 รวม พ.ร.บ.-แคมเปญ โกลด์

ประเภท 3 รวมพ.ร.บ.  เก๋งบุคคล เก๋งนิติบุคคล โดยสารบุคคล บรรทุกบุคคล
ประกันภัยรถยนตร์  3,000 4,000   4,500 4,000 


campaign gold

ประเภท 3 รวม พ.ร.บ.-แคมเปญ ซิลเวอร์

ประเ

ประเภท 3 รวมพ.ร.บ.  เก๋งบุคคล เก๋งนิติบุคคล โดยสารบุคคล บรรทุกบุคคล
ประกันภัยรถยนตร์  2,800 3,900   4,300 3,800 

campaign silver2ภท 3 รวมพ.ร.บ. เก๋งบุคคลเก๋งนิติบุคคลโดยสารบุคคลบรรทุกบุคคลประกันภัยรถยนต
ประเภท 3 .-แคมเปญ ไดมอนด์

ประเภท 3   เก๋งบุคคล เก๋งนิติบุคคล โดยสารบุคคล บรรทุกบุคคล
ประกันภัยรถยนตร์  2,500 3,500   3,600 3,300

campaign diamond


พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

เก๋งส่วนบุคคล

ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

โดยสารส่วนบุุคล

ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

บรรทุกบุคคล

ไม่เกิน 3 ตัน

ประกันภัยรถยนตร์ 645.- 1,182.- 967.-

 

mcp
แพลทตินั่ม 2 พลัส
3 พลัส Zero
การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด (คุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น)
ประกันอัคคีภัย แบบประกันภัย "บ้านมั่งมี" (สำหรับร้านค้า / SMEs)
ประกันอัคคีภัย แบบประกันภัย "บ้านสุขศรี" (สำหรับที่อยู่อาศัย)


ความคิดเห็น

b10

b10

b10