THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You are here: ข่าวสมุทรสงคราม

ข่าวสมุทรสงคราม

ข่าวสมุทรสงคราม

กศน.สมุทรสงคราม เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ

news7 

  กศน.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ทักษะการประกอบอาชีพ และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อต่อยอดอาชีพเดิมและเพื่อให้ประชาชนนอกระบบที่ว่างงานหรือมีอาชีพอยู่แล้วมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับนโยบายสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ของรัฐบาลสำหรับกิจกรรมในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประกอบด้วยการแสดงหุ่นกระบอก การแสดงรำไทย และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. ตำบล 36 แห่ง และภาคีเครือข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายร่ามสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมปิดเทอมใหญ่ใส่ใจการอ่าน ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน กิจกรรมอาเซียน การนวดแผนไทย การดูไพ่ยิบซี การทำพวงมะโหดก๋วยเตี๋ยวสมุทรไพร การจักสานทางมะพร้าวสด เป็นต้น และมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 12 ตำบล และกิจกรรมจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ กศน. อ.อัมพวา และ อ.บางคนที

 

รักษ์แม่กลอง สมุทรสงคราม

news100 0484

  วันนี้( 3 เม.ย.57)นายเจน  รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการรักษ์แม่กลองเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558  โดยมีพลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี นำกองกำลังจากจังหวัดทหารบกราชบุรี เข้าร่วมกว่า 100 นาย และนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วม จำนวนกว่า 100 คน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา     ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดทหารบกราชบุรี จัดทำโครงการขึ้นเพื่อรักษาแม่น้ำลำคลอง ตลาดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดเก็บผักตบชวา ขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน พร้อมนำวัชพืชและขยะที่เก็บได้ไปทำปุ๋ยหมักเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพืชผลทางการเกษตรต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น 3 ครั้ง หมุนเวียนไปทั้งสามอำเภอ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีลำคลองถึง 360 คลอง ลำประโดงอีกนับพัน  ซึ่งเปรียบเสมือนแก้มลิงขนาดใหญ่ ที่จะป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี การที่ลงมาร่วมมือกันทำโครงการรักษ์แม่กลองเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นับเป็นสิ่งที่ดี เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กาชาดสมุทรสงคราม

newsIMG 6216

  วันนี้ (2 เม.ย. 57) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม       เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 59 พรรษา โดยมี นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงตำแหน่งอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการ และบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของโลหิตเพิ่มมากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกท้องถิ่น พร้อมใจกันมาร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 300 คน ซึ่งมีโรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ามาเป็นหน่วยงานรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจบริจาคร่างกายอวัยวะและดวงตาอีกด้วย

OTOP สมุทรสงคราม 2557 บุกตลาด เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

newsIMG 6071

   นายเจน  รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าดีสมุทรสงคราม 2557 โดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการส่งเสริมการตลาด สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs โดยจัดแสดงสินค้าภายใต้ชื่อ “มหกรรมสินค้าดีสมุทรสงคราม 2557” ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 6 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร OTOP SMEs ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ให้เกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัด ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเข้าร่วมกว่า 50 กลุ่ม

ปชส สมุทรสงครามนำเครือข่ายดูงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

newsIMG 5898

  

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ต่อด้วยศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติอยู่ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ของลุงไสว ศรียา สถานที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ตั้งอยู่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง เป็นสวนที่เจ้าของสวนนำต้นไม้ธรรมดามาทำให้เป็นพันธุ์ไม้ใหม่ๆ แปลกๆ เช่น ต้นไม้เต้นระบำ ต้นกระเทียม ต้นแมงดา ผลไม้ขวด การต่อกิ่งไม้หลายชนิดให้อยู่ในต้นเดียวกันอย่างต้นไม้แฟนซี การทำผลไม้ในขวดแก้ว การทำบวบยาวที่สุด หรือการทำขนุนหกเหลี่ยม การสอนทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และล่าสุดคือการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ที่ทำมาจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ก็ล้วนมีให้ศึกษา และสามารถดูขั้นตอนการผลิตได้ การพาคณะเครือข่ายเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริที่จังหวัดนครนายกในครั้งนี้  เพื่อให้เครือข่ายทุกคนนำความรู้ที่ได้รับนำไปเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ  พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสร้างความตระหนักและสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน .

ปชส.สส ภาพ/ข่าว

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖สู่ AEC

newsIMG 3739
 
  วันนี้ (๑๒ ก.ย.๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนโดยการสนับสนุน/ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  โดยภายหลังที่นางสาวอุทุมพร  อุทยานรัตน์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวรายงานแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนคนดีตามโครงการีคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน ๓๕ ราย พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านแสดงผลงานเยาวชนของสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม     นอกจากนี้ยังมีการฉายวีดีทัศน์เสนอผลงานการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเสวนาหัวข้อ “สานพลังคนรุ่นใหม่...สู่อาเซียน” โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  ผู้แทนแทนเด็กและเยาวชน สำหรับวันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นปีเยาวชนสากล และเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๐กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๒๐กันยายน  ๒๓๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๔๖๘ และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ 

ปชส.สส ภาพ/ข่าว

บิ๊กซี สาขาสมุทรสงคราม อาคารประหยัดพลังงาน

newsIMG 3466

   

  เช้าวันนี้ (๕ ก.ย.๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสมุทรสงคราม โดยมีพ.อ.อ.ปัญญา  สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายทรงศักดิ์  วิจัยธรรมฤทธิ์ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีโอกาสเดียวกันผู้ช่วยรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ถวายปัจจัยให้กับวัดอัมพวาเจติยาราม พระอารามหลวงในโครงการ “ล้านคำอธิษฐานร่วมทำบุญบูรณะวัดไทย” ซึ่งบิ๊กซีได้ร่วมกับลูกค้าทั่วประเทศ ระดมทุนเพื่อทำนุบำรุงศาสนกิจในวัดเก่าแก่ของไทย ๙ แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับบิ๊กซี สาขาสมุทรสงคราม เป็นร้านค้าแบบไฮเปอร์มาเก็ตสาขาที่ ๑๑๗ ของบิ๊กซี มีสินค้าหลากหลายกว่า ๒๑,๙๔๖ รายการ ภายในสาขามีพื้นที่ขาย ๕,๐๕๒ ตารางเมตร มีพื้นที่จอดรถ ๔๔๗ คัน พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ๔๒๐ คัน ตัวอาคารได้รับการพัฒนาและตกแต่งให้ทันสมัยเป็นอาคารแบบประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รูปแบบของร้านค้าและบริการ ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน ในจำนวนนี้เป็นชาวสมุทรสงคราม ๑๒๐ คน และอีก ๓๔ คน เป็นชาวสมุทรสงครามที่ขอย้ายกลับภูมิลำเนามาจากบิ๊กซีในจังหวัดอื่นๆ

ปชส.สส ภาพ/ข่าว

สคบ. สัญจรจ.สมุทรสงคราม

 
newsIMG 3358
  เช้าวันนี้ (๓๐ สิงหาคม –๕๕๖) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายไชยรัตน์  ไทยเจียมอารีย์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ  รัตนากร) เป็นประธานการเปิด “โครงการ สคบ.สัญจร” โดย นายธนน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยนายจิรชัย  มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมงานจำนวนมาก  การจัดงานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการได้รับสิทธิตามกฎหมาย ร่วมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภคการอภิปรายเรื่อง “บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค/ผู้แทนภาคประชาชน/ผู้แทนสำนักงาน คปภ.และผู้แทนภาคเอกชน และภาคบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “การละเมิดสิทธิผู้บริโภคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงคราม” พร้อมเกมตอบปัญหาชิงรางวัล  และกิจกรรมเดินรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภค ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ไปยังตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สิ้นสุดบริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรสวรวิหารส่วนในภาคค่ำ เวลา ๑๗.๐๐น. มีการกิจกรรมภาคสาระบันเทิงลูกทุ่งลายไทย และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

ปชส.สส ภาพ/ข่าว

นายสำราญ ตันเรืองศรี ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม แก้ปัญหาเด็กติดเกม

newsIMG 3251
newsIMG 3213
  วันนี้ (28 ส.ค. 56) ที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดปากสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายสำราญ  ตันเรืองศรี ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม และการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต ปีงบประมาณ 2556 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็จและเยาวชน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความรู้ ประสบการณ์ รู้เท่าทันสังคม และรู้จักเลือกบริโภคสื่ออย่างเหมาะสม เป็นการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก ให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด ประกอบกับเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของตนเองภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพวาด ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมอบรมเยาวชนระดับ มัธยมศึกษา หัวข้อ “เยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติด” และกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์แก้ไขปัญหาเด็กติดเกม และกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตการเรียนรู้วิถีชุมชนและเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งภายในงาน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ปชส.สส ภาพ/ข่าว
 

Page 1 of 17

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

b10

b10

b10