เปิดที่ทำการศาลปกครองหลังใหม่เพชรบุรี.....!

Print

DSC 0099

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ที่ทำการศาลปกครองหลังใหม่เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๘๐/๙๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม

ทาง ดร.หัสวุฒิ วิฑิตริริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวว่า การเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรีนี้จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัด เพื่อที่จะให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาติดต่อราชการหรือยืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองมากยิ่งขึ้น ซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีจะมีตุลาการศาลปกครองมาปฏิบัติหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น ๖ คน มีนายอำพน เจริญชีวินทร์ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี และมีนายเฉลิมศักดิ์ ละม้ายแข เป็นผู้อำนวยการสำนักงานปกครองเพชรบุรี พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ การฟ้องร้องคดีปกครอง และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จำนวนประมาณ ๔๐ คน ซึ่งสามารถติดต่อราชการและขอรับบริการด้านต่างๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๐๙-๔๐๐

จากการเปิดเผยของ นายอำพน เจริญชีวินทร์ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี กล่าวว่า คดีที่ประชาชนยื่นฟ้องที่ศาลปกครองกลาง แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองเพชรบุรีมีทั้งหมด ๒๗๙ คดี ซึ่งจะมีเรื่องคดีทั่วไป ๒๕๘ เรื่อง คดีสิ่งแวดล้อม ๘ เรื่อง และคดีบริหารงานบุคคล ๑๓ เรื่อง

ส่วนในกรณีที่พิพาทที่มีการฟ้องมากที่สุด คือคดีเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลภาครัฐ และคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีเกิดข้อพิพาททางปกครองและมีการยื่นฟ้องคดีมากที่สุด โดยมีจำนวนคดี ๑๐๑ คดี รองลงมาได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๙๖ คดี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๖๐ คดี และจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒๒ คดี ในส่วนที่มีการฟ้องคดีปกครองมากที่สุด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐ คดี,กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๓๒ คดี,กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๘ คดี,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๔ คดีและกรมที่ดิน จำนวน ๑๘ คดี ถือได้ว่าเป็นคดีที่มีการฟ้องติดอันดับต้นๆและข้อพิพาทเป็นส่วนใหญ่และจะยังคงดำเนินการต่อไป......

*********************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0098DSC 0094

DSC 0124

DSC 0130

DSC 0137

ความคิดเห็น