THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: ข่าวราชบุรี (จังหวัดราชบุรี) กรมการทหารช่าง จัดส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมการทหารช่าง จัดส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำ

E-mail Print PDF

DSC 0008

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันนี้ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามบิน ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการจัดส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ดำเนินการโดยกองทัพบก และโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (เพิ่มเติม) ซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาพร้อมกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยังยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับ ความประหยัดงบประมาณ อีกทั้งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันรับผิดชอบและดำเนินการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมกับให้มีการปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ในส่วนของกองทัพบกนั้น ยังได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามโครงการปรรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ดำเนินการโดยกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๘๑ ล้านบาทเศษ ซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายให้กรมการช่างทหารและกองทัพภาคที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ไปดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด จำนวน ๒๘ แผนงาน ในทุกภาคของประเทศไทย และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในทุกแผนงาน

สำหรับปี ๒๕๕๘ กรมการทหารช่าง ได้เสนอความต้องการงบประมาณ จำนวน ๓๒๙ ล้านบาทเศษ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๕๗ และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด จำนวน ๘ แผนงาน ซึ่งกองทัพบก ได้มอบหมายให้ไปดำเนินการต่อ จากนั้นจะได้พัฒนาโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (เพิ่มเติม) เป็นแหล่งน้ำสาธารณะมีพื้นที่ประมาณ ๘๘๗ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓ เมตร เก็บกักน้ำได้ ๓.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ถึง ๕๓ หมู่บ้าน ๔ ตำบล ๒ อำเภอ ได้เกิดการชำรุดและหนองเลิงเปือยเกิดการตื้นเขิน ถึงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ จึงได้มีตัวแทนราษฎร ยื่นฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรผู้เดือดร้อน "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝายบริเวณตำบลสามัคคี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

ดังนั้นทางกองทัพบก จึงได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย มอบหมายให้กรมการทหารช่างและกองทัพภาคที่ ๒ จัดกำพลและเครื่องเมือช่างเข้าดำเนินการ.......

******************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

DSC 0012

DSC 0007

DSC 0018

ความคิดเห็น