THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: ข่าวราชบุรี (จังหวัดราชบุรี) ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

E-mail Print PDF

DSC 0126

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พร้อมคณะผู้บริหารพบปะสื่อมวลชนประจำจังหวัดราชบุรีในกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2558 เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหว ตลอดจนผลงานของนักศึกษา อาจารย์ที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชนจากนั้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยังได้กล่าวถึงการจัดงาน "สสส.จอมบึงมาราธอน"ปีที่ 30 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย องค์กรภาคีเครือข่ายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดให้มีการรณรงค์ อีกทั้งยังให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สนใจการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ให้ออกกำลังกายด้วยการ เดิน วิ่ง การมีกิจกรรมทางกายอื่นๆจนเป็นวิถีชีวิต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมสุขภาพ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของชาวจอมบึง เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนและเพื่อสาธารณกุศล นอกจากนี้ยังได้เปิด สถานที่บำบัดรักษาโรค ที่เรียกว่า อโรคยาศาลา ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยไม่เสียค่าจ่าย(ค่าบริการ) ยกเว้น ค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มเปิดบริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จะเปิดบริการในวันพุธและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 - 19.00 น. ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 09-1704-7497.

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี โดยการรับสมัครโดยตรงและการสอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4 หรือเว็บไซต์ www.mcru.ac.th

*****************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0127

DSC 0130

DSC 0125

DSC 0131

DSC 0132

ความคิดเห็น